MŪZIKAS TERAPIJA

Akreditēta 18.06.2008., akreditācijas lapas Nr. 079-1541

 Studējošo uzņemšana 2016./2017. studiju gadā

Liepājas Universitātē maģistrantūrā

Papilduzņemšana

Liepājas Universitātē septembra pirmajā nedēļā!!!

Sekojiet informācijai līdzi www.liepu.lv

 

Studiju programmas direktore: Mirdza Paipare, Mg. music.,Mg. veselības aprūpē  tālr.  29799951, e-pasts: mirdza.paipare@liepu.lv

Iegūstamā kvalifikācija: mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā kvalifikācija

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Iegūstamais diploms: profesionālais maģistra diploms

Studiju programmas saturs:

speciālā pedagoģija, speciālā, attīstības, sociālā un saskarsmes, mūzikas psiholoģija un mūzikas antropoloģija, mūzikas terapijas vēsture, koncepcijas, iz(no)vērtēšanas tehnikas, metodikas individuālajā un grupu darbā pie dažādām saslimšanām, kas skar neiropediatriju, neiroloģiju, psihiatriju, psihosomatiku, onkoloģiju, neonatoloģiju, audioloģiju; mākslas terapeita mūzikas terapijā praksei nepieciešamo medicīnas pamatu minimuma apgūšana; prakse (26 KRP apjomā) individuālajā un grupu terapijā; mūzikas terapijas zinātnes pamatnostādnes, principi, struktūra, metodoloģija, maģistra darbs

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi

  • klavierspēle un vokālā improvizācija
  • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

Vērtēšanas kritēriji:

  • studiju motivācijas pamatojums
  • saskarsmes pieredze darbā ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām

Studiju forma: nepilna laika /neklātienes/

Studiju ilgums: 3 gadi 

Budžeta vietas: nav  

Maksas vietas: ne mazāk kā 3 vietas

Studiju maksa: 1410,- eiro

Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespēja:

  • strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē
  • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs